تبلیغات
صلح و آزادی - شرایط سفر به كشورهای جهان
شنبه 23 آذر 1387

شرایط سفر به كشورهای جهان

   نوشته شده توسط: احمد زرنگ    

آذربایجان
روزهای قبول مدارك:
1- اشخاص با دعوتنامه هر روز (غیر از روز جمعه) از ساعت 30/12 – 9
2- اشخاص بدون دعوتنامه بلیت هواپیما همراه داشته باشند.
3- متقاضیان روادید ترانزیت فتوكپی روادید كشور مقصد را به همراه داشته باشند.
مدارك لازم جهت صدور ویزا:
شماره دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر، یك قطعه عكس، 40 دلار (برای ویزای عادی)، 40 دلار (روادید ترانزیت)، روادید دوبله عادی 20 دلار، روادید دوبله ترانزیت 40 دلار، روادید یك ساله 250 دلار.
توجه: برای روادید زمینی دعوت‌نامه ضروری است.
روز تایید مدارك: چهارشنبه
1- هزینه تایید مدارك بازرگانی 70 دلار
2- هزینه مدارك تحصیلی 20 دلار
تجاری: با كارت بازرگانی روادید تجاری برای مسافرت هوایی و زمینی داده می‌شود. مدت كلیه روادیدها 15 روز است. مدت تحویل روادید از زمان دریافت مدارك یك روز است.
نشانی: فرمانیه، دیباچه شمالی، پلاك 3
تلفن: 2286580- 2215191 فاكس: 2286580
تلفن امور كنسولگری: 2235197

آرژانتین
توریستی و تجاری: دعوتنامه و بلیت رفت و برگشت، فرم سفارت 2 قطعه عكس، روادید توریستی 30 دلار ویزیتوری، روادید تجاری 39500 تجاری معادل 50 دلار.
نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان بانك تجارت، طبقه چهارم. تلفن: 8718294 فاكس: 8712583

آلمان
روادید بستگان درخواست روادید باید شخصاً ارائه شود. رسیدگی به درخواست روادید به طول معمول 16 روز به طول می‌انجامد. دو نسخه فرم پر شده، 2 قطعه عكس جدید گذرنامه، شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی دعوتنامه (تعهد تقبل مخارج) براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه توسط شخص دعوت‌كننده در آلمان و مدرك وضعیت اقامت وی.
- مداركی در مورد نحوه تقبل مخارج در مدت اقامت (فیش حقوق دعوت‌كننده غیره)
- مداركی در مورد داشتن وابستگی در ایران (سند خانه یا زمین) گواهی كار و درآمد غیره اصل و فتوكپی. بیمه مسافرتی برای تمام مدت اقامت (اصل و فتوكپی آن)
اشتغال به كار: رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده درخواست روادید، 3 قطعه عكس جدید، گذرنامه معتبر، شناسنامه، گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی مدارك مربوط به رابطه كاری (قرارداد كار و غیره) گواهی اشتغال به كار یا سابقه شغلی در ایران.

راهنمای صدور روادید جهت مراجعه به كنسولگری آمریكا در فرانكفورت
مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل 3 ماه بیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه و همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی، اصل و فتوكپی نامه كنسولگری آمریكا در فرانكفورت (با تعیین وقت) اصل بیمه مسافرتی به همراه فتوكپی آن.
روادید دانشجویی
رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی، گذرنامه و شناسنامه همسر، فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی.
- تعهدنامه مالی براساس بند 84 قانون اتباع بیگانه (اصل و فتوكپی) از طرف تعهدكننده در آلمان به انضمام گواهی وضعیت اقامت وی در آلمان- گواهی در مورد تامین مالی هزینه تحصیلی مانند فیش حقوق تعهدكننده و با مدارك درآمد شخص متقاضی- اصل و فتوكپی از پذیرش و یا تایید دریافت درخواست پذیرش از یك دانشگاه یا مدرسه عالی در آلمان- مداركی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ایران- اصل آخرین مدرك دبیرستانی یا دانشگاهی در ایران، رسیدگی به صدور روادید 2 تا 3 ماه به طول می‌انجامد.
پیوستن به خانواده
مدارك: سه نسخه فرم پر شده، 3 قطعه عكس جدید از هر یك از متقاضیان- گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل بیش از 6 ماه اعتبار از تاریخ درخواست ویزا) شناسنامه، فتوكپی صفحه دوم تا پنجم گذرنامه متقاضی، مدرك در مورد وضعیت اقامت بستگان در آلمان اصل و ترجمه رسمی تایید شده (از طرف سفارت) سند ازدواج به هر ماه یك فتوكپی از ترجمه آن.
- در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌های قبلی، اصل حكم طلاق و یا مدرك حضانت به همراه ترجمه تایید شده و یك فتوكپی از آن. رسیدگی به درخواست روادید به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد.
تجاری
مدارك: دو نسخه فرم، 2 قطعه عكس جدید، گذرنامه با مدت اعتبار كافی (حداقل سه ماه پیش از تاریخ در نظر گرفته شده برای برگشت از آلمان) و شناسنامه، گذرنامه و شناسنامه همسر، همین طور فتوكپی صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی- دعوتنامه از طرف یك شركت مقیم در آلمان و در صورت عدم تقبل مخارج از جانب شركت دعوت كننده، ارایه بیمه مسافرتی (اصل و فتوكپی) و همچنین مدارك چگونگی تامین مخارج در مدت اقامت الزامی است. مداركی در مورد رابطه تجاری با شركت دعوت كننده در آلمان.
مداركی در مورد فعالیتهای شغلی در ایران (پروانه كسب، كارت بازرگانی، پروانه تولید، گواهی كار، دفترچه بیمه درمانی و روزنامه رسمی و غیره) در مورد كارمندان
شركتها علاوه بر مدارك فوق معرفی‌نامه رسمی از طرف كارفرما مبنی بر اعزام متقاضی به آلمان، مداركی در مورد داشتن وابستگی در ایران، رسیدگی به درخواست ویزا به طور معمول 16 روز به طول می‌انجامد. مداركی دال بر چگونگی تامین مخارج اقامت در آلمان، درخواست روادید به طول معمول 2 تا 3 روز به طول می‌انجامد.
ساعات كار بخش روادید: یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 15/7 تا 12 صبح.
تلفن: 3913329 فاكس: 3901144

افغانستان
روادید تجاری: 2 عكس، فرم پر شده سفارت، هزینه صدور روادید 30 دلار، مدت دریافت روادید 1 روز. روادید توریستی از كنسولگری سفارتخانه در مشهد دریافت شود.
نشانی: خیابان دكتر بهشتی- خیابان پاكستان، نبش كوچه چهارم.
تلفن: 87356200- 7837151 فاكس: 8735600

اتریش
الف) اقامت توریستی در اتریش
گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصول دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه‌ای كه در اتریش رسما توسط محضر تایید شده باشد، حكم فوق یا تایید به میزان درآمد دعوت كننده بیمه حوادث و بیماری تا سقف 52000 دلار صادر شده از جانب شركت بیمه ایران با آسیا، ترجمه سند ملك (تایید شده توسط وزارت امور خارجه) دفترچه حساب بانكی متقاضی به انضمام ترجمه آن.
ب) دعوتنامه تجاری، گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از هر متقاضی و همراهان در گذرنامه) اصل دعوتنامه یا به عبارتی تعهدنامه تجاری با مهر شركت، (تایید محضر مورد نیاز نیست)
ج) ترانزیت گذرنامه معتبر (مدت اعتبار حداقل 6 ماه) دو قطعه عكس جدید (از متقاضی و همراهان در گذرنامه) روادید كشور مقصد اصل بلیت هواپیما سفارت اتریش ممكن است علاوه بر مدارك مذكور مدارك دیگری را نیز از متقاضی درخواست نماید.
فتوكپی‌های كلیه مدارك درخواستی نیز می‌بایستی به سفارت ارایه شوند.
بررسی تقاضای روادید می‌تواند 3 ماه به طول انجامد.
نشانی: میدان آرژانتین، ساختمان شماره 78
تلفن: 8710735- 8710180

ارمنستان
فرم سفارت، دو قطعه عكس 3 × 4 رنگی، گذرنامه معتبر، نرخ روادید برای رانندگان كثیرالتردد 3 ماهه 80 دلار، برای افراد عادی 21 روزه، 50 دلار، صدور روادید حداكثر 11 روز طول می‌كشد. هزینه روادید با دعوتنامه 37 دلار. یكشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 12.
نشانی: چهارراه ولیعصر، جنب پارك دانشجو، خیابان رازی، نبش خیابان استاد شهریار، خیابان رازی شماره 1
تلفن: 6704733 فاكس: 6700657

ازبكستان
1- فهرست مشخصات رانندگان مورد تایید وزارت راه و ترابری ایران
2- این فهرست باید حتماً مثل 5 مورد (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره گذرنامه) باشد.
3- صدور روادید بستگی به دعوت‌نامه‌ای دارد كه از طریق گیرنده كالا به وزارت امور خارجه ازبكستان درخواست شود و پس از موافقت آن وزارتخانه به بخش كنسولی در تهران ارسال می‌گردد.
4- شرایط روادید اعم از مدت تعداد تردد و هزینه آن بستگی به نوع درخواست گیرنده كالا در ازبكستان دارد.
5- مدارك لازم: 2 برگ فرم عكس‌دار و تایپ شده درخواست روادید ازبكستان، فتوكپی از صفحه عكس و مشخصات و مدت اعتبار گذرنامه CMR برابر اصل كه آدرس و مشخصات و شماره تلفن تماس گیرنده بار ذكر شده باشد، فتوكپی از صفحه عكس و مشخصات دفترچه خروجی راننده.
6- روادید ترانزیتی: فقط به مقصد كشورهای (قزاقستان- قرقیزستان- تاجیكستان) صادر می‌گردد كه علاوه بر مدارك بالا فتوكپی روادید كشور ثالث نیز لازم است.

توریستی: دعوتنامه با مجوز صادر شده از وزارت امور خارجه ازبكستان، 2 عكس و 2 فرم، فتوكپی از صفحات عكس‌دار و اعتبار و مشخصات پاسپورت تجاری، مدارك مربوط به توریستی + دعوتنامه تجاری یا مجوز از وزارت امور خارجه ازبكستان.
نشانی: خیابان پاسداران، خیابان فرمانیه، نبش كوچه یگانه
تلفن: 2832071- 2299780 فاكس: 2280289

اسپانیا
زمان پیش‌بینی شده جهت روادید اقامت 5/4 ماه و اقامت پیوستن به خانواده 3 ماه است. در صورت نیاز به مدارك اضافی متقاضی ظرف 15 روز وقت دارد كه مدارك را تحویل دهد. هزینه روادید 28000 تومان
نشانی: خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، كوچه سرو، پلاك 76
تلفن: 6- 8714575

استرالیا
توریستی
1- دعوتنامه از خویشاوندان، طرف بازرگانی و یا كنگره بسته به نوع ویزای درخواستی
2- یك قطعه عكس جدید از هر نفر
3- گذرنامه معتبر (حداقل شش ماه اعتبار از تاریخ ورود به استرالیا)
4- فتوكپی و ترجمه رسمی مداركی دال بر توانایی مالی و بازگشت به ایران (از قبیل معرفی‌نامه شغلی، صورتحساب یا موجودی بانكی و اسناد مالكیت و غیره)
5- فتوكپی ویزاهای كشورهایی كه قبلاً به آنها سفر كرده‌اید.
6- رسید بانكی پرداخت مبلغ 36 دلار آمریكا به حساب شماره 99069 نزد بانك سپه شعبه خالد اسلامبولی به نام سفارت استرالیا (غیر قابل استرداد) برای هر گذرنامه
7- فرم‌های تكمیل شده 48 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید دیدار) و فرم‌های تكمیل شده 456 و ضمیمه سفید رنگ (برای متقاضیان روادید بازرگانی) كه به امضا شخص متقاضی رسیده باشد.
دعوتنامه تجاری: یك قطعه عكس، تكمیل فرم سفارت، مدارك دال بر همكاری دو شركت ایرانی و استرالیایی- اصل و ترجمه مدارك شركت ایرانی، ترجمه‌ها باید به زبان انگلیسی باشد، هزینه صدور روادید برای توریستی و تجاری 330 هزار ریال ایرانی.
مهاجرت: با توجه به فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا موجود در تابلو گیشه سفارت متقاضیان می‌توانند فرم تقاضای مهاجرت 6260 تومان، ارزیابی مدرك از استرالیا، در صورتی كه ارزیابی مثبت بود با مدرك فرم مهاجرت خریداری می‌شود.
نشانی: میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان 23
تلفن: 724456 فاكس: 8716223

جمهوری اسلواك
مدارك: گذرنامه با بیش از 6 ماه اعتبار، فرم درخواست روادید بایستی به طور خوانا و با حروف بزرگ انگلیسی تایپ شده و به امضا متقاضی برسد. فرم‌های ناخوانا و ناقص پذیرفته نمی‌شوند. 2 قطعه عكس 4 ×3 كه باید در صفحات اول و دوم فرم درخواست چسبانده شود (صفحه سوم بدون عكس باشد) رسید هزینه صدور روادید كه بایستی قبلاً به حساب جاری شماره 2084 بانك ملی ایران شعبه اسكان به نام سفارت جمهوری اسلواك پرداخت شده و همراه سایر مدارك به سفارت تحویل گردد.
نشانی: بزرگراه آفریقا، كوچه بابك مركزی، شماره 24 صندوق پستی: 44511- 11365
تلفن: 8791058 فاكس: 8791057

اسلوونیا
به منظور درخواست روادید جمهوری اسلوونیا داشتن شرایط ذیل اجباری می‌باشد:
1- تكمیل فرم درخواست ویزا به همراه یك قطعه عكس جدید از متقاضی
2- گذرنامه معتبر و یا هرگونه مدرك مسافرتی رسمی و قانونی.
3- دعوتنامه از شركت اسلوونیایی و یا ضمانت‌نامه محضری از شخص اسلوونیایی.
در موارد توریستی، انجام تداركات توریستی از قبل ضروری است.
4- در صورت مسافرت به وسیله وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، اتوبوس، قطار) بلیت رفت و برگشت تایید شده مسافرت كه شامل تاریخ ورود و خروج مسافر باشد.
5- ویزا و یا مجوز ورود به كشوری كه متقاضی پس از اقامت در جمهوری اسلوونیا به آن سفر خواهد كرد.
6- پول كافی برای مدت اقامت: حدود 300 مارك آلمان در روز
7- پرداخت مالیات روادید (برای روادید یكبار ورود 50 مارك آلمان و برای روادید ورود به دفعات 110 مارك آلمان به صورت ریال ایران مدت زمان لازم برای بررسی درخواست روادید حداقل ده روز می‌باشد. درخواست ویزا ممكن است رد شود. اخذ ویزا تنها یكی از شرایط لازم برای ورود به جمهوری اسلوونیا است. در صورتی كه فرد متقاضی دارای ویزای شینگن باشد و یا در موارد فوری و مهم از مدت زمان فوق‌الذكر كاسته می‌شود. ساعات كاری بخش كنسولی سفارت روزهای یكشنبه الی پنجشنبه 9 صبح الی 12 ظهر است.
نشانی: خیابان خالد اسلامبولی، كوچه هفتم، پلاك 10
تلفن: 8716873 فاكس: 870474

امارات متحده عربی
(ابوظبی- ام القوین- دبی- عمان- راسم الخیمه- شارجه- فجیره) روادید از طریق آژانسهای توریستی اخذ می‌گردد، یا فاكس دعوتنامه باید در امارات از یك شخص مقیم امارات توجه شود كه اصل دعوتنامه باید در امارات از فرد دعوت كننده گرفته می‌شود. مدت دعوتنامه‌ها عموماً 14 روز است.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)، پلاك 355
تلفن: 4- 8781333

اندونزی
ویزای توریستی و تزانزیت فرم تقاضا 2 عدد، عكس 4 × 6 دو عدد، جهت یك بار ورود اعتبار گذرنامه باید 6 ماه پس از انقضای مدت ویزا باشد و جهت ورود مكرر باید 18 ماه اعتبار داشته باشد. كپی برگه رزرو بلیت هواپیما، تجاری و دعوتنامه، توجه: چون فرم تكمیل شده باید به تایید مقامات اندونزی برسد پس 14 روز زودتر از سفر اندونزی نسبت به تكمیل فرم اقدام نمایید.
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان دكتر بهشتی (عباس‌آباد)، جنب ساختمان پزشكان 200، شماره 210
تلفن: 8716865- 8717251 فاكس: 8718822

انگلستان
پزشكی: دعوتنامه از دكتر یا بیمارستان از انگلستان شامل: وقت مشخص از دكتر، توضیح نوع بیماری، طول درمان، نوع معالجه، هزینه درمان (تضمین مالی همراه با صورت حساب بانكی شخص ضامن از انگلستان یا حواله بانكی پول در خارج) همراه داشتن كلیه پرونده‌های پزشكی از دكتر در ایران.
تجاری: دعوتنامه از شركت انگلیسی
دیدار: دعوتنامه از اقوام درجه یك
مدارك جهت انجام مصاحبه:
1- دعوتنامه معتبر: مدت اعتبار هر دعوتنامه سه ماه می‌باشد.
2- فرم تكمیل شده درخواست ویزا می‌توانید از نگهبان درب ویزا تهیه كنید.
3- دو قطعه عكس 4 × 3 و 4 × 6
4- اصل پاسپورت جدید: هر پاسپورت باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
5- پاسپورت قدیمی: كلیه پاسپورتهای قدیمی در صورت موجود بودن.
6- بلیت هواپیما: می‌توان به صورت رزرو تهیه نمود.
7- مبلغ ویزا (یكبار ورود): مبلغ 55500 تومان وجه نقد (همراه متقاضی باید باشد) در صورت درخواست مدرك بیشتر توسط افسران ویزا در هنگام مصاحبه درخواست خواهد شد. ویزای توریستی به انگلستان در كشور ایران صادر نمی‌شود. برای اخذ ویزای توریستی به كشورهای هماسیه داده می‌شود.
نشانی: خیابان فردوسی، خیابان بابی‌ساندز، پلاك 143 جهت انجام مصاحبه و تحویل مدارك برای اخذ ویزا، تعیین وقت قبلی توس شماره تلفن‌های 6705019- 6705018 و 6717031 و با فرستان فاكس به شماره 6700720 از ساعت صبح الی 2 بعد از ظهر مقدور می‌باشد. هنگام فرستادن دعوتنامه توسط فاكس حتماً شماره تلفن تماس خود را در ایران قید كنید.

ایتالیا
مدارك لازم جهت درخواست روادید توریستی از متقاضیان روادید توریستی درخواست می‌گردد جهت ارایه مدارك خود، بین ساعات 30/8 تا 12 روزهای یكشنبه تا پنجشنبه به قسمت ویزا مراجعه نمایند.
مدارك مورد نیاز: فرم، دو قطعه عكس، اصل و فتوكپی صفحه اول گذرنامه و ویزاهای شنگن استفاده شده اصل فتوكپی شناسناه و ترجمه آن، دعوتنامه (نمونه دعوتنامه در قسمت ویزا موجود است)، فتوكپی اجازه اقامت میزبان، در صورت تغییر تابعیت دعوت كننده كپی شناسنامه ایتالیایی، رزرو بلیت، مدارك اشتغال به كار شامل: اصل و كپی آن روزنامه رسمی مشترك+ ترجمه معرفی‌نامه و اصل لیست پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به شش ماه گذشته، همراه با كپی و ترجمه آن برای كارمندان بخش خصوصی. اصل و كپی كارت نظام پزشكی برای خانم‌های خانه‌دار متقاضی روادید توریستی ارایه مدرك شغلی همسر الزامی است. بخش ویزا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته تا در صورت لزوم هر مدرك دیگری را كه برای تكمیل پرونده مناسب تشخیص می‌دهد از متقاضی درخواست نماید.
تلفن بخش ویزای سفارت ایتالیا: 6702333- 6702402409
فاكس بخش ویزای سفارت ایتالیا: 67043499
مدارك روادید تجاری
در روزهای یكشنبه تا پنجشنبه به بخش كنسولی سفارت ایتالیا مراجعه و مدارك را ارایه نمایند. (برای گرفتن وقت مصاحبه، راس ساعت 30/8 صبح با در دست داشتن گذرنامه فتوكپی دعوتنامه به بخش كنسولی مراجعه نمایند)
شماره تلفن بخش كنسولی سفارت ایتالیا: 6702409- 6702333- 6704349

ایرلند
برای تقاضای روادید: دعوتنامه از فرد مقیم، سه قطعه عكس، فرم سفارت، مبلع 17000 تومان، دعوت كننده باید مسئولیت تامین مخارج متقاضی را در طول اقامتش در ایرلند قبول و تضمین كند كه متقاضی بعد از پایان دوره روادید كشور ایرلند را ترك خواهد كرد. اعتبار پاسپورت حداقل یك سال باید باشد. از هنگام تحویل مدارك كامل 6 هفته از طریق فاكس و دو ماه و نیم از طریق پست عادی طول می‌كشد كه جواب دریافت دارد.
بازرگانی: دعوتنامه از طرف شركت ایرلندی، سه قطعه عكس، مبلغ 17000 تومان معرفی‌نامه از شركت ایرانی.
تحصیلی: گواهی پذیرش و ثبت‌نامه در دانشگاه ایرلندی 2 نسخه، ارایه هر نوع مدارك دال بر پرداخت هزینه ثبت‌نام در ترم اول دانشگاه 2 نسخه، ارایه مدارك دال بر تامین مالی ترجیحاً حساب بانكی قابل برداشت در یكی از بانكهای ایرلند یا هر بانكی كه در كشور ایرلند شعبه داشته باشد، مبلغ 17000 تومان، یكشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 تا 14
نشانی: میرداماد- رازان شمالی- شماره 10
تلفن: 2227672- 2286923 فاكس: 22227311 تلكس: 2138655 IREL IR

اردن هاشمی
روادید توریستی صادر نمی‌شود. ویزای تجاری: كارت بازرگانی، 2 قطعه عكس، نامه از اتاق بازرگانی، پاسپورت فتوكپی از صفحات مشخصات، دعوتنامه، هزینه صدور روادید: برای افراد عادی 16500 تومان، افراد عادی حتماً دعوتنامه رسمی و تایید شده از وزارت كشور اردن داشته باشند و سپس به سفارت مراجعه كنند.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان ارمغان شرقی، پلاك 47
تلفن: 2059703- 2059707 فاكس: 2051872

اروگوئه
توریستی و تجاری: دعوتنامه + فرم سفارت، عكس كپی پاسپورت از صفحات اطلاعات متقاضی، بلیت رفت و برگشت هزینه روادید 42 دلار
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان عاطفی شرقی، كوچه رفیع، كوچه شبنم، پلاك 45
تلفن: 2052030 فاكس: 2053322

اوكراین
متقاضیان مستقیماً به سفارت مراجعه كنند. دوشنبه تا چهارشنبه
نشانی: میدان ونك، خیابان ونك، شماره 101
تلفن: 8008530 فاكس: 8007130

بحرین
توریستی و تجاری: اصل دعوتنامه، 2 قطعه عكس، فرم سفارت، هزینه صدور روادید 7 دینار بحرین یا معادل ریالی آن. چنانچه مدارك كامل باشد ویزا همان روز صادر می‌شود.
نشانی: خیابان آفریقا، نرسیده به جهان كودك، نبش كوچه زوبین، پلاك 248
تلفن: 8773383- 8772079 فاكس: 87791122

برزیل
توریستی: 2 نسخه فرم سفارت، 3 قطعه عكس، گذرنامه معتبر با شش ماه اعتبار، ترجمه رسمی گواهی اشتغال به كار در ایران به زبان انگلیسی، در صورت مثبت بودن حساب بانكی شش ماه گذشته، بلیت رفت و برگشت به انضمام 19 هزار تومان نیاز است. فتوكپی صفحات مهر شده پاسپورت، طی یك ماه جواب داده می‌شود.
تجاری: دعوتنامه از شركت برزیلی باید مستقیماً به فاكس یا تلكس سفارت فرستاده شود. فرم سفارت، عكس و بقیه مدارك مانند توریستی- پرداخت 237500 ریال هزینه تكلس 570000 ریال
نشانی: میدان ونك، خیابان ونك، شماره 58
تلفن: 8039476- 8035175 فاكس: 8034438

بلژیك
عادی- توریستی: دعوتنامه، فتوكپی كارت اقامت دعوت كننده، ورقه مالیاتی یا فیش حقوق دعوت كننده، 3 قطعه عكس، فرم سفارت، بلیت رفت و برگشت، یك ماهه 22500 تومان و برای سفر دو ماهه 27000 تومان، سه ماهه 31 هزار تومان، 6 ماهه و یك ساله 45 هزار تومان
بازرگانی: دعوتنامه از شركت بلژیكی با ذكر علت و مدت سفر، یكشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 13
نشانی: الهیه، خیابان فرشته، خیابان شبدیز، كوچه بابك، شماره 3
تلفن: 2009145- 2009507 فاكس: 2009155

بلغارستان
توریستی و تجاری: دعوتنامه، یك قطعه عكس، كپی پاسپورت، فرم سفارت، ویزای ترانزیت، ویزای كشور مقصد، كپی ویزا، هزینه روادید ورودی 53 هزار تومان، روادید ورودی فوری 68 هزار تومان، روادید ترانزیت یكسره 43 هزار تومان، روادید ترانزیت فوری، 53 هزار تومان، روادید دو سره 83 هزار تومان
نشانی: خیابان ولیعسر- خیابان شهید عباسپور (توانیر)- خیابان نظامی گنجوی، شماره 82
تلفن: 8775662- 8775037 فاكس: 8779680

بوركینافاسو
انواع روادید: 4 قطعه عكس، گذرنامه معتبر، هزینه صدور روادید 45000 ریال، اعتبار استفاده از روادید حداكثر برای 15 روز تا یك ماه، یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 14
نشانی: بزرگراه آفریقا- تابان غربی- پلاك 25
تلفن: 8785295 فاكس: 2224772
تلكس: 216792 ABFT IR

پاكستان
توریستی: فرم سفارت، یك قطعه عكس و كپی پاسپورت از صفحه 1 تا 10 و شناسنامه، هزینه صدور روادید 15000 تومان روادید كثیرالمسافرت 32 هزار تومان، مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارك 3 روز است. نوع اسكناس 500 یا 1000 تومانی باید باشد.
تجاری: دعوتنامه از شركت معتبر پاكستانی، كارت بازرگانی و مدت زمان دریافت ویزا از زمان تحویل مدارك 2-1 روز است.
تحصیلی: پذیرش از دانشگاه پاكستان و تایید وزارت امور خارجه ایران، زمان مراجعه شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل. زمان جهت تحویل گرفتن فرم روادید ساعت 9 الی 30/10 صبح
نشانی: خیابان دكتر فاطمی، خیابان اعتمادزاده، شماره 1
تلفن: 4- 934332 فاكس: 934333

پرتغال
توریستی: دعوتنامه رسمی و آدرس كامل معرف از پرتغال، فرم سفارت، 2 قطعه عكس، گواهی اشتغال به كار، فتوكپی شناسنامه، فتوكپی گذرنامه، فتوكپی از گذرنامه و صفحات روادید قبلی. صدور روادید بین 15 تا 20 روز طول می‌كشد. روادید توریستی 5000 تومان
بازرگانی: هزینه روادید 4000 تومان
نشانی: خیابان هدایت، روزبه، پلاك 13
تلفن: 2543237 و 8- 2568677 فاكس: 2552668

تایلند
توریستی: بلیت رفت و برگشت، پر كردن 3 فرم سفارت، كپی صفحات 11 الی 2 پاسپورت، سه قطعه عكس جدید 4 × 3 و یا 6 × 4 هزینه صدور روادید 46000 ریال مدت اعتبار روادید 3 ماه و مدت اقامت در تایلند 3 ماه است. مدت زمان ارایه مدارك تا دریافت ویزا 3 روز و حتماً باید خود متقاضی جهت دریافت ویزا مراجعه كنید.
نشانی: خیابان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، كوچه باشگاه شماره 4
تلفن: 7531433- 7537708

تایوان
برای دریافت ویزا به سفارت دبی باید مراجعه شود.
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان وحید دستجردی (ظفر)- پلاك 355
تلفن: 4- 87813334

تركمنستان
ساعات كار قسمت كنسولی از 30/9 الی 13 می‌باشد. روزهای كار: یكشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه (جمعه، شنبه و تعطیلات رسمی تركمنستان و ایران تعطیل) می‌باشد.
1-روادید عادی: طبق دعوتنامه شخصی با شركت‌های ثبت شده در تركمنستان با موافقت وزارت امور خارجه تركمنستان و با طبق یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یك قطعه عكس و فرم سفارت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه صادر می‌شود. مداركی كه روز دوشنبه دریافت شده است روز پنجشنبه تحویل داده می‌شود.
مداركی كه روز چهارشنبه دریافت شده است روز دوشنبه تحویل داده می‌شود.
قیمت روادید عادی: برای 10 روز 30 دلار برای 20 روز 40 دلار
قیمت روادید ترانزیت: 32 دلار
2- مدارك رانندگان كثیرالمسافر: طبق نامه وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، پاسپورت، یك قطعه عكس و فرم سفارت در روزهای یكشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه دریافت می‌شود. روز پنج‌شنبه تحویل داده می‌شود. قیمت روادیدها: برای 3 ماه 160 دلار برای 6 ماه 362 دلار
3- روادید بازرگانی: كسانی كه كارت بازرگانی دارند باید به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران ساختمان 3 مراجعه نمایند و از آنجا كارت مخصوص دریافت نموده و به تركمنستان پرواز كنند و در فرودگاه عشق‌آباد برای آنان ویزای بازرگانی صادر شود.
4- تایید مدارك: مداركی كه در ایران تهیه و تنظیم شده است از جمله اساسنامه شركت، ثبت رسمی، گواهینامه از بانك، آگهی روزنامه و غیره باید به زبان روسی ترجمه شده و بعد از مورد بررسی ترجمه در وازرت دادگستری و وزارت امور خارجه ایران تایید شود. ولی مداركی كه در تركمنستان تهیه و تنظیم شده است در اتاق بازرگانی تركمنستان ترجمه شود و در سفارت ایران در عشق‌آباد تایید می‌شود. از مدارك فوق باید كپی گرفته شود. برای تایید هر یك از مدارك 15 دلار آمریكایی دریافت می‌گردد. روزها: دوشنبه و چهارشنبه
5- مجوز برای عبور كالا: از طریق خاك تركمنستان به كشورهای غیر از مشترك‌المنافع CMR كپی قرارداد خرید و فروش، اظهارنامه، گمرك ایران مشخصات كامل در سربرگ شركت از جمله نوع كالا، نوع بسته‌بندی، تعداد، ارزش كالا، مرز ورودی و خروجی آدرس كامل گیرنده و غیره بدون اصلاحیه تایپی نوشته شود. و هر شركت باید در مورد حمل نكردن كالاهای ممنوعه تعهدات خود را قید كند. قیمت برای هر یك تن 10 دلار.
روزها: دوشنبه و چهارشنبه
تذكر: از تاریخ 26/10/1997 میلادی برای فوریت 50% پول اضافه گرفته می‌شود و از تاریخ 1/1/1998 برای هریك برچسب روادید (استیكر) 3000 ریال دریافت می‌گردد. لطفاً جهت دریافت فرم سفارت به دفتی فنی گلستان به نشانی خیابان پاسداران، نبش بهستان دوم، روبروی گلستان دوم تلفن 2546303 مراجعه نمایید.
سریلانكا
توریستی و تجاری: 2 قطعه عكس، فتوكپی از صفحه اعتبار پاسپورت و مشخصات، بلیت رفت و برگشت، پاسپورت، نامه معرفی از محل كار، تكمیل فرم سفارت
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان ایرج، پلاك 5
تلفن: 2053902- 2051477 فاكس: 2052688

سوئیس
مقررات كلی: درخواست روادید باید به كنسولگری یا سفارت سوئیس در محل اقامت متقاضی ارائه گردد (ماده 10 بند 1 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان) چنانچه درخواست روادید به سفارتی به غیر از سفارت محل اقامت ارائه گردد در صورتی كه دلیل این اقدام روشن نباشد آن سفارت می‌تواند آن را رد نماید. باید امكانات مالی كافی برای تامین مخارج زندگی خود در سوئیس كه بنا بر قاعده 100 فرانك سوئیس در روز كافی تشخیص داده شده است را در اختیار داشته باشید (ماده 1 بند 2 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). كنسولگری یا سفارت می‌تواند درخواست اخذ ضمانت نماید. روادید منحصرا اجازه یك اقامت كوتاه مدت در سوئیس را خواهد داد مگر با اجازه صریح مقامات مسئول مربوطه (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان). حداكثر مدت اقامت شما در سوئیس در روادید صادره درج گردیده است. بدون داشتن مجوز لازم، نه می‌توانید در سوئیس كار كرده و نه بیشتر از سه ماه تحصیل كنید (ماده 11 دستورالعمل درباره اعلام ورود و ورود خارجیان)
ماده 6- ضمانت
1- به عنوان وسیله‌ای جهت كنترل، چگونگی اقامت یك خارجی، مسئولین صدور روادید می‌توانند درخواست یك اعلام ضمانت كنند كه توسط یك شخص حقیقی یا حقوقی در سوئیس و دارای امكانات مالی امضاء شده باشد.
2- این افراد می‌توانند ضمانت كنند.
الف- اتباع سوئیس
ب- خارجی‌های دارای اجازه اقامت دائم یا موقت
ماده 10- درخواست روادید
1- تبعه خارجی باید درخواست روادید خود را به وسیله فردی كه برای این منظور پیش‌بینی گردیده است به نمایندگی مربوطه سوئیس در حوزه اقامت خود ارایه دهد، هرگونه استثنایی را در این مورد اداره فدرال اتباع بیگانه تعیین می‌نماید.
2- درخواست روادید باید با ارایه مدرك سفر (گذرنامه) و در صورت درخواست با سایر مدارك اثبات كننده مقصود و چگونگی اقامت و یا ترانزیت مورد نظر همراه باشد.
علاوه بر مقررات لازم مندرج در بند 1 اتباع خارجی، متقاضی روادید ترانزیت باید شرایط ذیل را برای اخذ روادید عبور ترانزیت احراز كنند.
الف- ارایه مدرك سفر (گذرنامه) و روادید لازم برای ترانزیت و ورود به كشور مقصد
ب- برای عبور ترانزیت ارایه بلیت هواپیما تا مقصد اصلی الزامی است.
ماده 27- حمایت حقوقی
1- چنانچه تقاضای رد و یا به حالت تعلیق درآید، اداره فدرال اتباع بیگانه سوئیس به درخواست متقاضی و در قبال پرداخت هزینه مربوطه اعلام نظر می‌كند.
2- بنا بر قاعده درخواست فوق فقط موقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد كه به هزینه مربوطه پیش پرداخت شده باشد.
نشانی: خیابان الهیه- خیابان بوستان- خیابان یاسمین- شماره 1/13
تلفن: 2008227- 2008333- 20- 2008454 فاكس: 269448
حافظ منافع ایالات متحده
نشانی: خیابان جردن، خیابان آفریقا، فرزان غربی، پلاك 59
تلفن: 2286021- 2298314- 2296802
صندوق پستی: 4683- 19395 ساعت تماس 7 تا 11

سوریه
نرخ ویزا: عوارض ورود به سوریه برای یك بار 10500تومان ویزای 3 ماهه و 17 هزار تومان، اخذ مدرك 9 صبح تا 11 صبح. گذرنامه‌ها 24 ساعت قبل اخذ می‌گردد. فرم سفارت + 2 عكس
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان آرش غربی، پلاك 22
تلفن: 2- 2059031 فاكس: 2059409

سودان
پر كردن فرم مخصوص با ذكر محل اقامت در سودان، 4 فتوكپی از فرم سفارت، 4 عكس، گذرنامه، بلیت، هزینه صدور روادید 270000 ریال، شنبه تا پنجشنبه از 10 صبح تا 3 بعد از ظهر
نشانی: خیابان آفریق، اسفندیار، شماره 16
تلفن: 44- 8787133 فاكس: 8788575

سنگال
2 فتوكپی از صفحه اول پاسپورت، بلیت، تكمیل كردن فرم سفارت + 2 عكس هزینه صدور روادید 6500 تومان
نشانی: خیابان آفریقا، خیابان پیروز، پلاك 7
تلفن: 8794192- 8783596 فاكس: 877470

كانادا
متقاضیان روادید فرصت مطالعاتی كانادا:
قسمت روادید روزهای یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/8 الی 30/11 صبح فرم‌های تقاضانامه روادید فرصت مطالعاتی را پذیرفته و برای مصاحبه حضوری تعیین وقت می كند. ضمناً این حق برای سفارت محفوظ است كه در مواقع به خصوص از دریافت فرم‌های درخواست روادید یك بار ورود برای هر نفر 60 دلار كانادا یا 120 دلار آمریكا یا 90000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل در كشور كانادا را دارند موظفند به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مكلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند. مبلغ فوق به منظور تشكیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید، برای تعیین وقت مصاحبه الزامی است ضمنا شخص دیگری هم می‌تواند برای تشكیل پرونده مراجعه نماید (فرم صورتی رنگ) تكمیل شده درخواست روادید فرصت مطالعاتی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت می‌شود)- گذرنامه معتبر یا حداقل یك سال اعتباری برای تمام خانواده- فتوكپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس برای هر نفر- اصل پذیرش از كانادا بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت روادید نمی‌باشد. داشتن پیشنهاد شغلی (Joopofeer) از كانادا برای اكثر موارد ملزم به ارایه تاییدیه اداره توسعه منابع انسانی كانادا (Human Resources Devel Opmentcanada) است. افرادی كه قصد گذراندن فرصت مطالعاتی در كانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از زمان تعیین شده فرصت مطالعاتی اقدام نمایند. چنانچه با هزینه شخصی خود برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم كشور كانادا می‌باشند، ارایه مداركی كه نشان دهنده توان مالی شما مبنی بر پرداخت هزینه دوران فرصت مطالعاتی و مخارج زندگی شما در كانادا باشد، در زمان تحویل مدارك الزامی است. حضور متقاضی در زمان مصاحبه الزامی است. چنانچه مامور به انجام فرصت مطالعاتی از طرف دولت ایران می‌باشد ارایه مدارك زیر الزامی است، ضمانت‌نامه مالی از طرف وزارتخانه مربوطه- معرفی‌نامه از وزارت امور خارجه. چنانچه هزینه دوره فرصت مطالعاتی متقاضی از طرف دولت كانادا تامین می‌شود ارایه ضمانت مالی از طرف محل مورد نظر در كانادا مورد نیاز است.
توجه: در صورت قبولی روادید فرصت مطالعاتی بیش از 6 ماه، انجام آزمایشات پزشكی الزامی است. در صورت صلاحدید سفارت در بعضی موارد كمتر از 6 ماه نیز انجام آزمایشات پزشكی الزامی می‌باشد.
قابل توجه متقاضیان روادید دیدار موقت كانادا
توجه: حداقل زمان رسیدگی به پرونده متقاضی 21 روز است، هزینه درخواست روادید برای یك بار ورود برای هر نفر 75 دلار كانادا یا 55 دلار آمریكا یا 420000 ریال و هزینه درخواست روادید چند بار ورود برای هر نفر 150 دلار كانادا یا 110 دلار آمریكا یا 840000 ریال می‌باشد. مبلغ فوق به منظور تشكیل پرونده دریافت می‌گردد و در صورت عدم موافقت با روادید مسترد نخواهد شد. ارایه مدارك زیر برای تشكیل پرونده الزامی است (ضمناً شخص دیگری هم می‌تواند برای تشكیل پرونده مراجعه نماید.)
فرم تكمیل شده درخواست روادید دیدار (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار- فتوكپی صفحات پاسپورت از صفحه 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- دو قطعه عكس جدید- ارایه فتوكپی جدیدترین برگ پرداخت شده مالیات شخص دعوت كننده (برگه Nottice of Assessment)- مداركی كه نشان دهنده موقعیت مالی متقاضی باشد. اگر شما مایل به دیدار فرزند یا فرزندان یا اقوام خود در كانادا هستید ارایه فتوكپی ویزای اقامت (IMM 10000) و یا فتوكپی كارت تابعیت آنها كه حاوی تاریخ تولد شخص دعوت كننده باشد- فتوكپی پروانه كار یا مدارك اثبات اشغال به كار. بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. لطفاً در صورت داشتن مدارك زیر آنها را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشید: ارایه هر نوع اسناد مالكیت- ارایه دعوت نامه در صورت تمایل- گذرنامه‌های قبلی شما كه سفرهای اخیر خارج از كشور باشد.
ویزای تجاری:
اگر به منظور سفر تجاری عازم كانادا می‌باشید ارایه دعوتنامه از یك شركت كانادایی و چنانچه از طرف كارفرمای خود مامور به سفر باشید ارایه نامه‌ای از كارفرما با ذكر دلایل سفر، مداركی كه نشان دهنده موقعیت مالی و تجاری شما باشد و نیز فتوكپی پروانه كار یا مدارك اثبات اشتغال به كار در زمان تحویل مدارك مورد نیاز است. لطفاً اسناد مالكیت و گذرنامه‌های قبلی شما كه نشانگر سفرهای اخیر شما باشد را در صورت موجود بودن زمان مصاحبه همراه داشته باشید.
قابل توجه متقاضیان روادید دانشجویی كانادا
هزینه درخواست روادید یك بار ورود برای هر نفر 125 دلار كانادا یا 85 دلار آمریكا، یا 70000 ریال می‌باشد و نیز برای همراهان، فرزند یا فرزندان زیر 7 سال و همسر 75 دلار كانادا یا 55 دلار آمریكا یا 420000 ریال می‌باشد. چنانچه فرزند یا فرزندان بالای 7 سال یا همسر به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو قصد ادامه تحصیل را در كشور كانادا دارند، موظف به پرداخت هزینه روادید دانشجویی می‌باشند. در غیر این صورت همراهان مكلف به پرداخت هزینه روادید دیدار موقت هستند ارایه مدارك زیر برای تشكیل پرونده الزامی است.
فرم تكمیل شده درخواست روادید دانشجویی (فرم از گیشه قسمت روادید دریافت شود)- گذرنامه معتبر با حداقل یك سال اعتبار برای تمام افراد خانواده- فتوكپی پاسپورت از صفحات 1 الی 6- فتوكپی تمام صفحات شناسنامه- 3 قطعه عكس برای هر نفر- اصل پذیرش غیر مشروط UNCOND ITIONAL ACCEPTANCE و از یكی از دانشگاههای كانادا، بدیهی است ارایه مدارك فوق ضمانت ویزا نمی‌باشد. افرادی كه قصد ادامه تحصیل در كانادا را به مدت بیش از 6 ماه دارند می‌بایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصیل برای روادید دانشجویی اقدام فرمایند.
متقاضیانی كه برای ادامه تحصیل عازم یكی از دانشگاههای استان كبك هستند می‌بایست شخصاً مبادرت به درخواست CAQ از دانشگاه مربوطه نمایند. لازم به یادآوری است كه درخواست این برگه برای همراهانی كه قصد ادامه تحصیل در یكی از دانشگاههای استان كبك را دارند نیز الزامی است.
سفارت كانادا در تهران فرم مهاجرت ندارد. به منظور درخواست مهاجرت به كانادا متقاضی باید درخواست كتبی خود را به زبان انگلیسی یا فرانسه همراه با یك عدد پاكت كه آدرس متقاضی به فارسی روی آن نوشته شده است را در پاكت دیگری به منظور ارسال به سفارت كانادا دمشق، سوریه به گیشه اطلاعات تحویل یا به داخل صندوق سفارت انداخته شود. هیچ فرم خاصی برای درخواست مهاجرت وجود ندارد. لذا باید مراجعه به افرادی كه در اطراف سفارت پیشنهاد فروش فرم درخواست یا فروش فرم اولیه و یا موارد مشابه را می‌نمایند جدا پرهیز كنید.
توجه: دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه برای متقاضی الزامی است.
نشانی: خیابان استاد مطهری- خیابان شهید سرافراز- شماره 57
تلفن: 6- 8732623 ساعت تماس: 50/13 تا 14 فاكس: 8733202

كرواسی
مدارك عمومی: فرم سفارت، 2 قطعه عكس رنگی، گواهی اشتغال به كار با ذكر نوع كار و سمت و حقوق و مدت زمان اشتغال و مدت زمان مرخصی با ذكر این تعهد كه فرد متقاضی بعد از مراجعت از كرواسی در سمت خود مجفوظ خواهد ماند. نامه از بانك همراه با صورتحساب وضعیت بانكی با ذكر میزان موجودی بانكی و نوع حساب و تاریخ گشایش مالكیت یا سند مالكیت، آدرس هتل یا دعوت‌نامه، گذرنامه معتبر
توریستی: هزینه دریافت روادید 33200 است. مدت انتظار یك ماه
تحصیلی: برای مقاطع بالاتر از دیپلم مدارك عمومی به علاوه مشخصات مركز آموزشی در كرواسی، اجازه صدور روادید از زاگرب صادر می‌شود.
ترانزیت: مدت ویزای ترانزیت 24 ساعت است.
امكان ملاقات در صورت تعیین وقت قبلی میسر می‌باشد. بلیت برگشت تایید شده در زمان اخذ ویزا الزامی است. هزینه ویزا در زمان پركردن فرم توسط متقاضیان بایستی پرداخت شود. یكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 5/9 تا 1
نشانی: پاسداران- بهستان اول- شماره 25
تلفن: 2587039- 2589923 فاكس: 2549199

كره جنوبی
روادید تجاری: پاسپورت با 6 ماه اعتبار، یك عدد عكس 4 ×3، دعوتنامه رسمی كره‌ای طبق مقررات كره، از آوریل هزینه صدور روادید با این شرح است برای یك بار ورود و كمتر از 30 روز 4 دلار آمریكا بیش از 91 روز 55 دلار آمریكا (برای مشاغل دولتی) سایر روادید اعم از توریستی، تحصیلی، ورزشی، ترانزیت دیده نمی‌شود.
نشانی: خیابان ملاصدرا- شیخ بهایی شمالی- دانشور غربی- پلاك 18
تلفن: 8054900

كره شمالی
ویزای توریستی داده نمی‌شود. تجاری: 2 قطعه عكس، فرم سفارت و دعوتنامه تجاری، نامه از شركت ایرانی، توجه شود كه دعوتنامه باید به تایید وزارت امور خارجه كره شمالی رسیده باشد. مدارك شركت ایرانی نیز اهمیت دارد. جهت اطلاعات بیشتر با سفارت تماس حاصل نمایید.
نشانی: خیابان آفریقا- خیابان وحید دستجردی
تلفن: 8783341 فاكس: 8781489

stendra vs cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 11:16 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis qualitat only best offers cialis use cialis great britain estudios de cialis genricos we choice cialis uk cialis baratos compran uk cialis without a doctor's prescription generic cialis at the pharmacy trusted tabled cialis softabs cialis 10mg prix pharmaci
http://speakonkhal.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:50 ق.ظ

You stated that wonderfully.
walgreens price for cialis cialis 5 mg schweiz tarif cialis france cialis 5 effetti collaterali prescription doctor cialis prezzo di cialis in bulgaria safe site to buy cialis online cialis arginine interactio cialis 20mg preis cf click now cialis from canada
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 04:28 ب.ظ

Fine write ups. Thanks!
il cialis quanto costa deutschland cialis online cialis therapie are there generic cialis buy cialis uk no prescription tadalafilo viagra vs cialis only now cialis 20 mg cialis canada low dose cialis blood pressure
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 11:44 ب.ظ

You've made your point pretty well.!
cialis 10mg prix pharmaci side effects for cialis we use it cialis online store cialis tadalafil online cialis efficacit wow cialis tadalafil 100mg cialis 20mg buy cialis sample pack cialis pas cher paris cialis prices
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 07:46 ق.ظ

You actually stated this superbly.
cialis for bph cialis baratos compran uk cialis patentablauf in deutschland trusted tabled cialis softabs discount cialis tadalafil 20 mg cialis usa cost cialis daily cialis prezzo di mercato cialis cipla best buy
cialis online with prescription
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

Amazing stuff, Thank you!
cialis soft tabs for sale compare prices cialis uk viagra vs cialis vs levitra we use it cialis online store only now cialis 20 mg cialis pas cher paris cialis coupons generic cialis at the pharmacy tadalafil 20mg cialis 50 mg soft tab
http://lorblinkcir.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:44 ب.ظ

Regards! I appreciate this.
we recommend cialis info generic cialis soft gels enter site 20 mg cialis cost cialis 5mg billiger cialis 5 mg funziona buy generic cialis cialis mit grapefruitsaft cialis lowest price generic cialis 20mg tablets dose size of cialis
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:29 ق.ظ

Many thanks! I like this.
prezzo cialis a buon mercato cialis pills tadalafilo acquistare cialis internet cialis generic cialis cuantos mg hay cialis tadalafil cialis pills american pharmacy cialis cialis daily new zealand
http://kongeras.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:46 ق.ظ

Truly many of good tips!
order cialis from india only best offers 100mg cialis cialis herbs where cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica 40 mg cialis what if i take cialis pas cher paris cialis tablets for sale cilas cialis generico postepay
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

Many thanks, A good amount of facts!

estudios de cialis genricos cost of cialis cvs cialis name brand cheap cialis 5 mg effetti collateral acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi order a sample of cialis cialis 5mg billiger india cialis 100mg cost we like it cialis soft gel
cialis cheap online pharmacy
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Incredible tons of superb facts.
generic cialis 20mg tablets buy cialis online legal cuanto cuesta cialis yaho weblink price cialis india cialis 100mg cost cialis name brand cheap click here take cialis pastillas cialis y alcoho cialis for sale south africa cialis farmacias guadalajara
http://rodaga.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:32 ق.ظ

Tips nicely utilized.!
estudios de cialis genricos prix de cialis cialis generico in farmacia cialis uk cialis canadian drugs cialis daily new zealand cialis price in bangalore cialis per paypa cialis 20mg cialis purchasing
http://parrooru.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:12 ب.ظ

Appreciate it, A lot of content.

cialis dosage cialis for bph we use it 50 mg cialis dose viagra vs cialis cialis pills sublingual cialis online 5 mg cialis coupon printable we choice cialis pfizer india 40 mg cialis what if i take cialis generico
is there a women\'s version of viagra
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

You could certainly see your enthusiasm in the article you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart.
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

Reliable write ups. Many thanks!
cialis sicuro in linea cialis 10mg prix pharmaci cialis savings card cialis great britain cialis generic tadalafil buy cialis manufacturer coupon 40 mg cialis what if i take cialis cipla best buy cialis for bph calis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
india cialis 100mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 10 doctissimo generic cialis we use it cialis online store usa cialis online cialis herbs prices on cialis 10 mg generic cialis 20mg uk cialis sale online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:55 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
viagra cialis levitra we recommend cialis info tadalafilo cialis official site price cialis best cialis price thailand cialis coupons printable cialis side effects cialis sans ordonnance cialis coupons
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 06:11 ق.ظ

You actually stated this fantastically!
northwest pharmacies online northwest pharmacies mail order online pharmacies in usa northwest pharmacies in canada canadian cialis canada pharmacies account canadian prescriptions online canadian online pharmacy prescription drugs without prior prescription pharmacy near me
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:13 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific information!
cialis 30 day sample safe dosage for cialis cialis 20mg prix en pharmacie buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato cialis 100mg suppliers warnings for cialis cialis flussig cialis with 2 days delivery cialis y deporte
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:02 ب.ظ

Very well expressed indeed! !
cialis tadalafil compare prices cialis uk cialis generico en mexico cialis side effects dangers cialis italia gratis cialis wir preise wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk cialis price thailand side effects of cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:14 ب.ظ

Thanks! I value this!
order a sample of cialis cialis kaufen bankberweisung cialis usa cost cialis per paypa cialis y deporte only here cialis pills cialis with 2 days delivery generic cialis pill online click here cialis daily uk cialis 100mg suppliers
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Effectively spoken without a doubt. !
cialis preise schweiz cialis italia gratis cialis usa cost cialis billig achat cialis en suisse pastillas cialis y alcoho ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg schweiz only now cialis 20 mg cialis for sale south africa
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Regards. Plenty of posts!

cialis arginine interactio where to buy cialis in ontario generico cialis mexico i recommend cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis tablets for sale order generic cialis online generic cialis pill online buy cialis online legal side effects for cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Cheers. Plenty of knowledge.

cialis herbs callus enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg schweiz cialis official site wow cialis 20 cialis authentique suisse cialis ahumada buy cialis online legal cialis vs viagra
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:44 ب.ظ

Regards, Wonderful information!
opinioni cialis generico cialis therapie 200 cialis coupon cialis cipla best buy click here to buy cialis buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich opinioni cialis generico cialis prezzo in linea basso cost of cialis cvs
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 07:20 ق.ظ

You actually reported this superbly!
order cialis from india cialis for sale buy cialis online cheapest cialis canada dose size of cialis canadian discount cialis the best choice cialis woman cialis with 2 days delivery cialis 20mg best generic drugs cialis
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:16 ب.ظ

Awesome stuff. Regards.
prices for cialis 50mg cialis generico online cialis kaufen wo chinese cialis 50 mg cipla cialis online best generic drugs cialis cialis generika buy cialis online non 5 mg cialis generici click here take cialis
buy cialis germany
یکشنبه 11 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Many thanks! I appreciate this!
tarif cialis france click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara ou trouver cialis sur le net cialis en mexico precio cialis lowest price female cialis no prescription generic cialis 20mg uk tadalafil generic venta cialis en espaa
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:34 ب.ظ

Excellent facts. Thanks a lot.
cialis 5mg cialis 5 mg funziona cialis sans ordonnance cialis free trial achat cialis en suisse order generic cialis online bulk cialis cialis 100 mg 30 tablet generic cialis 20mg tablets cost of cialis cvs
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 06:27 ق.ظ

Valuable tips. Thank you.
click now buy cialis brand achat cialis en suisse cialis price in bangalore dosagem ideal cialis cialis et insomni when can i take another cialis cialis generika in deutschland kaufen warnings for cialis free cialis cialis sale online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30